معرفی سرپرست های  جدید اداره مالی و اقتصادی تعدادی از سازمان های شهرداری

 سرپرست اداره مالی و اقتصادی سازمان مدیریت آرامستان ها  معرفی شد.
طی حگمی  از سوی معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان ، احمدی به سمت سرپرست اداره مالی و اقتصادی سازمان مدیریت آرامستان ها منصوب شد.