.

موضوع سازمان:

سازمان جهت نیل به اهدهاف فوق با رعایت مقررات مربوط به اجرای موضوعات ذیل می نماید:

1-      تهیه آمار و اطلاعات مربوط به متوفیات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی

2-      ارتباط و همکاری و مشورت با مراکز علمی و پزشکی و سایر سازمان ها و اشخاص ذیربط

3-      تملک اراضی و املاک مجاز پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تامین نیازهای سازمان در قالب قوانین مربوطه

4-      اعلام نظر در خصوص استعلام های مراجع در ارتباط با اهداف سازمان

5-   احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز آرامستان های عمومی مسلمین از طریق امانی یا پیمانکاری براساس مفاد اساسنامه

6-      نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات سایر آرامستان ها

7-      تدوین آیین نامه های مربوط به انتظام امور آرامستان ها

8-   ایجاد موسسات و شرکت های وابسته جهت تحقق اهداف سازمان که طبق اصول بازرگانی اداره می شود با پیشنهاد شورای سازمان و تصویب وزارت کشور ،اساسنامه این گونه موسسات و شرکت ها می بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.