.

اهداف سازمان:

1-      برنامه ریزی و خط منشی در امور مربوط به آرامستان های شهر

2-      ایجاد وتوسعه ویا نظارت بر احداث و توسعه آرامستان های مورد نیاز با هماهنگی با سازمانهای ذیربط

3-      بهره برداری یا نظارت بر طرزاستفاده از آرامستان های احداث شده و انتضام امور آرامستان های واقع در شهر

4-      انجام ترتیبات لازم جهت حمل ، تغسیل ، تکفین و انجام مراسم وتشریفات مذهبی اموات مسلمین