.

اساسنامه سازمان

 

مدت سازمان:

مدت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.

 

 

مرکز سازمان و حدود عملیات آن:

مرکز سازمان شهر کرمان می باشد و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر کرمان می باشد.

 

 

 

ارکان سازمان:

ارکان سازمان عبارتند از:

الف:شورای سازمان ب:هیئت مدیره ج:مدیر عامل د:حسابرس(بازرس)

 

 

ترکیب هیئت مدیره:

هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد.

الف:معاون خدمات شهری شهرداری به عنوان عضو اصلی ثابتکه سمت ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت.

ب:دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان از بین کسانیکه تحصیلات عالیه و تجربیات عملی مورد نیاز سازمان را دارا باشند به عنوان عضو اصلی انتخابی با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا و حکم رئیس شورا منصوب خواهند شد.

یک نفر عضو علی البدل نیز برای هیئت مدیره به کیفیت فوق تعیین خواهد شد که در صورت غیبت عضو اصلی منتخب انجام وظیفه خواهد نمود.

مدت ماموریت هیئت مدیره چهارسال و تجدید انتخاب بلامانع است.