مراحل کفن ودفن متوفی درشهر کرمان

مدارک مورد نیاز :

1-ارائه اصل گواهی ممهورفوت صادرشده توسط پزشکی قانونی یا بیمارستان

2-ارائه اصل شناسنامه متوفی

3-ارائه اصل کارت ملی متوفی

4-تکمیل فرم وامضای آن به منظور رعایت اصول ساخت ونصب سنگ قبور

پس ازارائه مدارک موردنیاز وواریز هزینه های قانونی به حساب سازمان ، متوفی توسط آمبولانس از محل فوت (پزشکی قانونی – بیمارستان –منزل و...) به غسالخانه  واقع درباغ رضوان  انتقال داده شده وپس ازتغسیل وتکفین به محل دفن (مسجد صاحب الزمان – باغ رضوان وسایرشهرستانها) انتقال داده می شود. درحال حاضربه علت محدودیت محل دفن ،تدفین فقط درقسمت عمومی (دوطبقه)صورت می گیرد.