برای انجام امور کفن ودفن در شهر کرمان ابتدا باید گواهی فوت توسط پزشک بیمارستان مربوطه یا پزشکی قانونی صادر گردد.


بعد از صادر شدن گواهی فوت بستگان متوفی جهت انجام مراحل دفن با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی اصل گواهی فوت به پذیرش سازمان مراجعه مینمایند چنانچه قبر قدیمی یا جای خالی کنار قبور خودشان
داشته باشند توسط کارشناس سازمان بازدید وتعهد بابت محل دفن از آنها اخذ میگردد وکسانی هم که از سالهای قبل سند بابت جاهای خالی کنار قبور قدیمی داشته باشند در زمان مراجعه جهت تدفین به پذیرش سازمان ارائه می نمایند،وبرای کسانی هم که قبر ندارند قبور دوطبقه ساخته شده توسط سازمان جهت دفن متوفی در اختیار آنان قرار میگیرد
بعد از مشخص شدن محل دفن متوفی هزینه های مصوب شده سازمان بابت  کفن ودفن توسط دستگاه posکارت خوان دریافت میگردد و
آمبولانس جهت انتقال میت به غسالخانه برگه مامورئت دریافت و میت به مجموعه باغ رضوان (غسالخانه )جهت تطهیر انتقال مییابد، بعد از انجام مراحل شرعی و عرفی (توسط روحانی سازمان )دفن در مجموعه مسجد صاحب الزمان صورت میگیرد
خواهشمندیم از پرداخت وجه به متکدیان وسود جویان تحت هر عنوان از قبیل قران خواندن ،آب فروشی ،نظافت ،دعا برای اموات ورفتگان خوداری فرمائید، چنانچه مواردی مشاهده گردد توسط گشت اجرائیات سازمان که به صورت دوشیفت در محل حضور دارند جمع آوری می گردند
وکسانی هم که در منزل فوت می شوند با شماره تلفن (09162783750)دادپزشک پزشکی قانونی تماس بعد از گرفتن برگه انتقال چسد به سازمان مراجعه نمایند. وچنانچه فوت در ساعات غیر اداری باشد با شمارهای 33152001و3315202که آمبولانس بصورت سه شیفت در سازمان جهت انتقال متوفی  آماده خدمت رسانی می باشد .